v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ
Amaç Ve Hedefler

Ekonometri Bölümü, matematiksel ve istatistiksel teknikleri, iktisat ve finans problemlerinin modellenmesinde ve analizinde kullanmayı amaçlamaktadır. Son yıllarda, dünya genelinde iktisadi olayların günlük hayattaki rolü ve payı giderek artmıştır. Bunun sonucunda da özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler de iktisadi yapının geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. İktisadi gelişme de ancak iktisat problemlerinin daha iyi analiz edilmesi ve iktisadi yapının daha doğru modellenmesi ve tahmin edilmesiyle mümkündür. Ekonometri Bölümü, bu amaçla ülkemizin iktisadi yapısını ve problemlerini doğru bir şekilde analiz edebilen, geçerli iktisadi modeller kurabilen ve bu modelleri test edebilen, aynı zamanda ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması disiplinlerine hakim bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ekonometri Bölümü mezunu öğrenciler; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sermaye piyasası başta olmak üzere, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmekte olup, ayrıca sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilme imkanına ve bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.