v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Kamusal mallar, kamu harcamaları, vergiler, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikalarına ilişkin temel kavramları, bu kavramların amaçlarını ve işlevlerini esas alan ve kamu ekonomisini etkileyen ulusal ve küresel unsurları ele alan temel program dersleri ile kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. BİLGİ
2Kamu kesimine ilişkin meseleleri alınan teorik bilgiler çerçevesinde analiz edebilme.BECERİ
3Küreselleşmeyle beraber değişen ve dönüşen iktisadi paradigmaları, bu çerçevede devletin değişen rolünü, kamu ekonomisi ve maliye politikaları alanında ortaya çıkan gelişme ve değişimleri kavramak suretiyle genel olarak kamu kesiminin gidişatını analiz edebilme.BECERİ
4Vergiler, kamu karcamaları, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikalarına ilişkin bilgilerine dayalı olarak bu alanlarda yapılacak hukuki düzenlemeleri ekonomik ve mali etkileri açısından eleştirel biçimde analiz edebilmek.BECERİ
5Vergileme, kamu harcamaları, kamusal mallar, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikalarına ilişkin konularda ileri düzeyde bağımsız çalışma yürütebilme.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
6Çalışma hayatında kamu maliyesine ilişkin alanlarda strateji belirleme konusunda bireysel veya takım üyesi olarak insiyatif alabilme.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
7İşletmelerin muhasebe departmanlarında vergi uzmanı olarak, işletmenin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sorumluluk alabilmek.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
8Kamu maliyesi alanında edindiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
9Kamu kesiminin dinamizmini kavramak, uyum sağlayabilmek ve eleştirel bakabilmek için yaşamboyu mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilme.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
10Kamu maliyesi ile ilgili problemleri ilgili kişilere aktarabilme ve çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilme, vergi, kamu harcamaları gibi mali hususlara ilişkin problemlere duyarlı olabilme, genel iletişim sağlayacak seviyede en az bir yabancı dil bilme ve gereken ölçüde bilgisayar teknolojilerini kullanabilme.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
11Dar anlamda kamu ekonomisi alanında ve geniş anlamda ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelen problemleri bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun biçimde analiz edebilme ve çözüm üretebilme. Kamusal mallar, vergiler, kamu harcamaları, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikaları konularında yeterli bilince sahip olma.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK