v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Amaç Ve Hedefler

Dünya genelinde ve Türkiye’de kamu kesiminin ekonomik hayattaki rolü ve payı giderek artmıştır. Ozellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde devletin ekonomik istikrar, kaynak tahsisinde etkinlik ve gelir dağılımında adaleti sağlama görevleri yanında ekonomik kalkınma görevini de üstlenmesi ile birlikte kamu sektörü zaman içinde oldukça genişlemiştir. Bu çerçevede devletin ve diğer kamu kuruluşlarının mal ve hizmet üretmesi, kamu harcamalarının gerçekleştirilmesi ve vergi yanında diğer kamu gelirlerinin elde edilmesi, ekonomik hayatın işleyişine ilişkin temel kural ve kurumların oluşturulması ve izlenmesi zorunludur. Sonuç olarak, ülkemizde bu konularda donanımlı bireylerin yetiştirilmesine gerek duyulmaktadır.

Maliye Bölümü mezunları, özel sektördeki bütün iş kollarında, uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş, vergi denetmeni ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca, iktisat, işletme, kamu yönetimi bölümü mezunlarının çalıştığı diğer alanlarda da iş bulabilme imkanına sahiptir. Özel sektörde ise başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere, özel sektörün çeşitli birimlerinde uzman, üst düzey yönetici ve danışman olarak görev yapabilmekte; bunun yanı sıra, özellikle mali müşavirlik, mali denetçilik vb. işlerde çalışabilmektedirler. Hedefimiz, maliye bilimi alanında bilgili ve donanımlı, insan ilişkilerinde olumlu özelliklere sahip, takım çalışmasına yatkın, yüklendiği görevleri yerine getirme azim ve sorumluluğuna sahip, vizyonu geniş bireyler yetiştirmektir.