v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Kamusal mallar, kamu harcamaları, vergiler, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikalarına ilişkin temel kavramları, bu kavramların amaçlarını ve işlevlerini esas alan ve kamu ekonomisini etkileyen ulusal ve küresel unsurları ele alan temel program dersleri ile kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Kamu kesimine ilişkin meseleleri alınan teorik bilgiler çerçevesinde analiz edebilme.

Küreselleşmeyle beraber değişen ve dönüşen iktisadi paradigmaları, bu çerçevede devletin değişen rolünü, kamu ekonomisi ve maliye politikaları alanında ortaya çıkan gelişme ve değişimleri kavramak suretiyle genel olarak kamu kesiminin gidişatını analiz edebilme.

Vergiler, kamu karcamaları, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikalarına ilişkin bilgilerine dayalı olarak bu alanlarda yapılacak hukuki düzenlemeleri ekonomik ve mali etkileri açısından eleştirel biçimde analiz edebilmek.

Vergileme, kamu harcamaları, kamusal mallar, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikalarına ilişkin konularda ileri düzeyde bağımsız çalışma yürütebilme.

Çalışma hayatında kamu maliyesine ilişkin alanlarda strateji belirleme konusunda bireysel veya takım üyesi olarak insiyatif alabilme.

İşletmelerin muhasebe departmanlarında vergi uzmanı olarak, işletmenin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sorumluluk alabilmek.

Kamu maliyesi alanında edindiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Kamu kesiminin dinamizmini kavramak, uyum sağlayabilmek ve eleştirel bakabilmek için yaşamboyu mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilme.

Kamu maliyesi ile ilgili problemleri ilgili kişilere aktarabilme ve çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilme, vergi, kamu harcamaları gibi mali hususlara ilişkin problemlere duyarlı olabilme, genel iletişim sağlayacak seviyede en az bir yabancı dil bilme ve gereken ölçüde bilgisayar teknolojilerini kullanabilme.

Dar anlamda kamu ekonomisi alanında ve geniş anlamda ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelen problemleri bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun biçimde analiz edebilme ve çözüm üretebilme. Kamusal mallar, vergiler, kamu harcamaları, kamu borçlanması, devlet bütçesi ve maliye politikaları konularında yeterli bilince sahip olma.