v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Amaç Ve Hedefler

Bölümün amacı sosyal politika, endüstri ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma sosyolojisi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışma psikolojisi gibi alanlardaki gelişmelerin takip edilmesi, bu alanlardaki bilimsel üretime katkı sağlanması, lisans öğrenimi sonrasında söz konusu alanlarda edinilen kuramsal ve pratik düzeydeki bilgileri gündelik hayat ve çalışma yaşamında kullanabilecek bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü dahilinde, eğitim-öğretim süresi boyunca, öğrencilerin alan içerisinde yer alan bilim dallarının bilgisini kuramsal ve uygulamalı düzeyde edinmesi hedeflenmektedir. Yanı sıra öğrencilerin çalışma yaşamına yönelik güncel bilgilere sahip olması ve bu bilgileri değerlendirebilmesi, araştırma ve sorun çözmeye dair alanın öznelliği olan disiplinlerarası yaklaşıma sahip bakış açısı geliştirebilmesinin sağlanması, bu bağlamda muhakeme ve analiz etme ve eleştirel gözle bakabilme becerisinin geliştirilmesi, özelde çalışma yaşamında olmakla birlikte gündelik hayatında da kullanabileceği bilgi ve bakış açışının kazandırılması hedeflenmektedir.