v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politikalara ilişkin temel kavramları, bu kavramların amaçlarını ve işlevlerini esas alan ve çalışma hayatını etkileyen bireysel, örgütsel, ulusal ve küresel unsurları ele alan temel program dersleri ile kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Dar anlamda çalışma hayatında ve geniş anlamda sosyal konularda ortaya çıkacak meseleleri alınan teorik bilgiler çerçevesinde analiz edebilme.

Küreselleşmeyle beraber değişen ve dönüşen iktisadi paradigmaları, emek piyasaları ve emek politikalarını kavramak suretiyle endüstri ilişkilerinin gidişatını analiz edebilme.

Sosyal politika ve çalışma ekonomisi disiplinlerinden yararlanmak suretiyle, çalışma hayatındaki problemlere ilişkin hukuki düzenlemeleri eleştirel biçimde analiz edebilmek.

Çalışma hayatı, endüstri ilişkileri ve sosyal politikalara ilişkin konularda ileri düzeyde bağımsız çalışma yürütebilme.

İşçi veya işveren kuruluşlarında toplu pazarlık sürecinde, strateji belirleme konusunda bireysel veya takım üyesi olarak insiyatif alabilme.

İşletmelerin insan kaynakları departmanlarında insan kaynakları uzmanı olarak, işletme içi işçi-işveren ilişkilerinin oluşmasında sorumluluk alabilmek.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında edindiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinmelerini belirleyebilme ve mesleğinde uygulayabilme yetkinliğine sahip olma.

Çalışma hayatının ve ekonomik yapının dinamizmini kavramak, uyum sağlayabilmek ve eleştirel bakabilmek için yaşamboyu mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilme.

Çalışma hayatıyla ilgili problemleri ilgili kişilere aktarabilme ve çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilme, sosyal problemlere duyarlı olabilme, genel iletişimini sağlayacak seviyede en az bir yabancı dil bilme ve gereken ölçüde bilgisayar teknolojilerini kullanabilme.

Dar anlamda çalışma hayatında ve geniş anlamda sosyal hayatta meydana gelen problemleri bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun biçimde analiz edebilme ve çözüm üretebilme. Sosyal haklar, sosyal adalet, çevre bilinci, iş etiği gibi konularda yeterli bilince sahip olma.