v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Amaç Ve Hedefler

Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrencilere öncelikle alanla ilgili temel bilgiler edinmesini sağlamak ve analitik yorum yapabilme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bakış açısı temelinde son derece dinamik olan uluslararası sistemin yapısı, işleyişi, aktörlerin davranış ve birbirleriyle ilişkileri, uluslararası siyasi sorunlar yanı sıra Türkiye’nin bölgesel politikaları ve özellikle AB ve Balkanlarla olan ilişkileri tarihsel perspektifte değerlendirilerek, öğrencilerin doğru veriye ulaşabilmeleri ve elde edilen verilerden objektif bilgiyi üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Bölümde okutulan dersler bu amaçla yapılandırılmış olup, ders programı belirlenirken, geniş bir ders yelpazesi kapsamında, disiplinlerarası bir programın oluşturulmasına çalışılmıştır.

Uluslararası İlişkiler bilim dalı; uluslararası sistemin yapısını ve işleyişini, bu sistem içinde yer alan devletleri, uluslararası örgütlerin ve devlet dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini ele alıp inceler. Uluslararası ilişkiler bilimine yönelik çalışmaların görece yakın bir geçmişi olmasına karşılık, bilim dalının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Küreselleşme sürecinde dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli değişiklikler yaşanmakta, bu değişimlerin paralelinde uluslararası sorunlar giderek daha da karmaşıklaşmakta ve çözümü daha güç bir hal almaktadır. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, bilgi teknolojisindeki gelişmeler çerçevesinde bu değişimler, sorunlar ve yine bunlara yönelik alınan dış politika kararları belirli ölçülerde hemen herkesi etkilemektedir. Bu bağlamda gerek bölgesel gerekse global çerçevede gerçekleşen değişimlerin ve sonuçlarının irdelenmesi, kapsamlı analizlerinin yapılması uluslararası ilişkiler bilimi açısından bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.