v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
Amaç Ve Hedefler

Kamu Yönetimi Bölümü, ulusal ve ulusüstü devlet sistemlerinin yapısını ve işleyişini, bu sistem içinde yer alan devletleri, ulusal ve ulusüstü örgütlerin ve devlet dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini ele alıp inceler. Kamu Yönetimi bilimine yönelik çalışmaların görece yakın bir geçmişi olmasına karşılık, bilim dalının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Küreselleşme sürecinde dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli değişiklikler yaşanmakta, bu değişimlerin paralelinde ulusal ve ulusüstü yapılara ilişkin sorunlar giderek daha da karmaşıklaşmakta ve çözümü daha güç bir hal almaktadır. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, bilgi teknolojisindeki gelişmeler çerçevesinde bu değişimler, sorunlar ve yine bunlara yönelik alınan bölgesel, ulusal ve ulusüstü politika kararları belirli ölçülerde hemen herkesi etkilemektedir. Bu bağlamda gerek bölgesel gerekse küresel çerçevede gerçekleşen değişimlerin ve sonuçlarının irdelenmesi, kapsamlı analizlerinin yapılması kamu yönetimi bilimi açısından bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Kamu Yönetimi mezunlarının son derece dinamik olan kamu yönetiminin yapısı, işleyişi, aktörlerin davranış ve birbirleriyle ilişkileri, yerel, ulusal ve uluslararası siyasal, yönetsel ve mali sorunların objektif bir bakış açısıyla değerlendirilerek çözüm yollarının ortaya konma becerisine sahip olmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin her türlü kamu ve özel sektör kuruluşunda her düzeyde yöneticilik yapabilme yetisine sahip olarak yetiştirilmesidir.