v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

İşletme kavramı, amaçları ve işlevlerini esas alan temel program dersleri, sayısal düşünme becerisini geliştiren, mantıksal çözümlemeler yapabilmeyi sağlayan ve programla ilgili çeşitli alanlarda uygulamaya yönelik dersler ile programın ana noktalarını kavrama.

İşletmenin temel işlevleri ile ilgili bilgilerini kullanarak ve örgütsel özellikleri, bireysel farklılıkları ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak içinde bulunduğu işletmenin analizini yapabilme.

Örgüt içerisinde bireyler arası iletişimi sağlayabilme, örgüt içi çatışmaları çözüme kavuşturabilme ve kriz dönemlerinin aşılması için dahil olduğu örgüte uygun finansal ve ekonomik analizler yapabilme.

Bilgi teknolojilerinden hem iş planlama sürecinde hem de genel öğrenme sürecinde etkili olarak yararlanarak, karar alma sürecinde eleştirel ve yaratıcı düşünme ile problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanabilme.

İşletme ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

İşletme faaliyetlerinde ortaya çıkan kaos ve kriz ortamlarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alabilme.

İş süreçlerinin daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi için örgüt koşullarına uygun stratejiler oluşturabilme.

İşletme alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, karşılayabilme ve mesleğinde uygulama yetkinliğine sahip olabilme.

Yaşamboyu öğrenme kapsamında mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilme.

İşletme ile ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşabilme ve çalışma ortamının dışında dış çevreyi de geliştiren, sosyal sorumluluk sahibi proje ve etkinlikler gerçekleştirebilme.

Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını tanımlayan mevzuata, insan hakları, bilimsel, kültürel ve çevresel değerler ile iş eğitine uygun davranabilme.