v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Öğretim sürecinde kazandığı yeterliliklere dayanarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.

Öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlar.

Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

0-6 yaş arası çocuğun gelişimi ile ilgili alan bilgisine sahip olur.

Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygular.

Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

Okulöncesi eğitim programında ilköğretim birinci sınıf programlarının kazandırmayı hedeflediği becerilere temel oluşturan amaçları bilir ve buna yönelik etkinlikler hazırlar.

Okulöncesi çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini sağlar.

Okulöncesi çocuğun gelişim özelliklerine ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.

Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

Eğitim-öğretim ortamındaki çocukları, izleme, değerlendirme ve öğrenmeleriyle ilgili kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanır.

Bilgiyi ulaşma yollarını yaşam boyu öğrenme sürecinde etkin bir şekilde kullanır.

Çocukların gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olur.

Okulöncesi eğitiminde okul-aile-çocuk ilişkisinin önemini bilir, aile katılımına yönelik çalışmaları kavrar ve uygular.

Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.

Okulöncesi eğitimin amaçlarını ve ilkelerini bilir, bu ilkelerin hedefleri doğrultusunda hazırlanan çalışmaları uygular.

Türk Eğitim Sisteminin yapısını bilir, demokratik ve evrensel insan haklarına uygun davranarak topluma örnek olur.

Okul öncesi öğretim kurumlarını tanır, özelliklerini bilir, okul öncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklere sahiptir.

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.