v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.BİLGİ
2Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.BİLGİ
3Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.BİLGİ
4Türkçe Öğretimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.BİLGİ
5Öğrencilerin anadil gelişimi ve anadilini öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.BİLGİ
6Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.BİLGİ
7Türkçe Öğretimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.BECERİ
8Türkçe Öğretimi ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.BECERİ
9Türkçe Öğretimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.BECERİ
10Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.BECERİ
11Anadili öğretimine ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.BECERİ
12Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.BECERİ
13Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
14Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
15Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
16Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
17Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
18Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
19Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
20Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
21Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
22Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
23Türkçe Öğretimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
24Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
25Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
26Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırYETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
27Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
28Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
29Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
30Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
31Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
32Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
33Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
34Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK