v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

Türkçe Öğretimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Öğrencilerin anadil gelişimi ve anadilini öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

Türkçe Öğretimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

Türkçe Öğretimi ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

Türkçe Öğretimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

Anadili öğretimine ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

Türkçe Öğretimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.