v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Türkçeyi kurallarına uygun bir şekilde kullanabilir.

Öğrencileri ile etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olur.

Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur, öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.

Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yötemleri tartışır.

İlköğretim kademesindeki öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.

Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.

Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, ilgili kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri kurar.

Ulusal ve uluslararsı eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

Alanı ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunlara çözüm üretebilir.

Öğrencilerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

Öğrencinin durumuna ve kazanımlara uygun materyal geliştirir.

öğrencinin edinmiş oldukları kazanımları uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirir.

Kendini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

Kendi öz değerlendirmesini yapabilir. uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.