v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1- Verilen eğitim kapsamında ilgili bilim dallarına ilişkin olarak farklı düşünce ve teorik yaklaşımları yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve tartışabilmek. 
2- Alanın temel konuları arasında yer alan sosyal politika bilim dalında kuramsal ve tarihsel yetkinliğe sahip olabilmek. Sosyal politikanın doğuşu, gelişimi ve bugünkü durumu, sendikaların rolü, istihdam, işsizlik sorunu, ücretler, emek-sermaye ilişkileri, gelir dağılımı, sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, yoksulluk, konut güncel konularda fikir ve bilgi sahibi olmak.  
3- Sosyal politika alanına ilişkin güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, konu ile ilgili uluslararası örgütleri tanımak, emek tarihi ve sosyal devlet konusunda tarihsel bilgilere hakim olmak. 
4- Çalışma ekonomisine ilişkin temel bilgiler ve bu çerçevede, emek piyasası ve özellikleri, işgücü mobilitesi, emek arzı ve talebi, işsizlik tanımları, ücret ve ücret sistemleri ve verimlilik konuları, mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim, toplu pazarlığı teorik çerçevesi ve analizi, sendikal hareket ve ekonomik nitelikleri başlıklarında bilgi sahibi olmak. 
5- Alanın temel konuları arasında yer alan endüstri ilişkilerinin kuramsal çerçevesi, farklı yaklaşımlar, endüstri ilişkilerinin aktörleri ve kurumsal yapıların tarihi, işleyişi ve güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak. 
6- Küreselleşme süreci, bu sürecin, çalışma yaşamı ve sosyal devlet-refah devleti üzerindeki etkileri, çok uluslu şirketlerin yapıları, çalışma yaşamında dönüşüm ve güncel gelişmeler, yeni yönetim teknikleri, küreselleşme sürecinin toplumsal alanda yarattığı sonuçlar ve sorunlar, üretim sistemleri ve yapıları, çalışma ilişkileri tarihi bilgi sahibi olunan temel alanlar arasındadır. 
7- İnsan kaynakları yönetimi alanındaki gerek teorik gerekse pratik bilgi sahibi olma. Tanımı, önemi, kapsamı, amaçları ve işlevleri, temel ilkeler, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş süreci ve aralarındaki farklar, şirketlerde bu birimin örgütlenmesi, insan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, insan kaynakları planlaması ve planlamayı etkileyen faktörler, personel bulma ve seçme bilgi, performans, ücretlendirme, kariyer ve eğitim planlanması bilgi sahibi olunan temel başlıklar arasındadır. 
8- Sosyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olma, bu çerçevede, insan davranışı ve toplumsal ilişkiler, bilimsel yöntem gibi konuları bilmek. 
9- Çalışma sosyolojisi bilim dalının ilgi alanları arasında çalışma ve toplum arasındaki ilişkilerle ilgili kuramsal ve kavramsal bilgiler, kavramak. Toplumsal sınıf, toplumsal değişim süreçleri, emek süreçlerinde değişim konularında bilgi sahibi olmak. Endüstri toplumlarının geleceği konusunda fikir sahibi olmak. 
10- Temel sosyal psikoloji bilgisine sahip olmak. Buna göre, yöntem, tutum, davranış, uyma davranışı, sosyal etki, iletişim, grup dinamizmi gibi kavramların bilinmesi. 
11- Alanın temel konuları arasında önemli bir yer tutan ücret kapsamında, kavramsal çerçeve, çeşitli ücret sistemleri, ücret-verimlilik ilişkileri, emek verimliliği başlıklarında bilgi sahibi olmak. 
12- İstihdam ve işsizlik de alanında temel ilgi alanları arasındadır. Nüfus, işgücü, istihdam ve işsizlik kavramları, tam istihdam, istihdam hacmi, farklı gelişmişlik düzeylerine göre ülkelerdeki işsizlik yapıları ve türleri ve Türkiye örneği konusunda bilgi ve fikir sahibi olmak. 
13- Çalışma Psikolojisi kapsamında kurumsal gelişmeler, davranış bilimleri, çalışanların uyarlanması, güdülenmesi, işletmelerde endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma mezunların bilgi sahibi olacağı konular arasındadır. 
14- Temel hukuk bilgisinin yanında, Anayasa, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku gibi hukukun farklı alanlarına ilişkin bilgi sahibi olma ve bunlardan kimilerini uygulamalı olarak da yerine getirebilme. Farklı çalışma alanlarında bu hukuk dallarına ilişkin başlıklarda sorun çözebilme, bilgi verme, vs. 
15- Borçlar Hukuku bilgisi dolayısıyla, şirketlerde bu hukuk dalının düzenleme alanları içerisinde görev alabilme. 
16- İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku bilgisi ve buna yönelik verilen uygulamalı eğitim dolayısıyla, şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi birimleri ya da başka birimler altında danışmanlık, uzmanlık ve başka sıfatlarla çeşitli görevleri yerine getirme. Aynı şekilde işçi-işveren sendikalarında da uzmanlık ya da danışmanlık ile bilgilendirici, sorun çözücü görevler yerine getirme. 
17- Alanın temel konuları arasında yer alan bireysel iş hukuku ve bu kapsamda, iş hukukun konusu ve temel kavramları, hukuk sistemi içindeki yeri, bölümleri, bu hukuk dalının tarihsel gelişimi, özellikleri ve kaynakları konusunda bilgi sahibi olma. 
18- Alanın temel konuları arasında sayılan toplu iş hukuku kapsamında, kavram, tanım ve unsurları açısından sendika, toplu sözleşme konularında bilgi sahibi olma. 
19- Üretim ve hizmet alanlarının toplumsal pozitif dışsallığının gerçekleştirilebilmesinde önem duyulan çevre konuları hakkında bilinçli ve işbirliği içinde olmaya yönelik bilgi sahibi olmak. 
20- Ülkemizin Avrupa Birliği ile tam üyelik sürecinin devam ettiği ve bu sürecin toplumsal, ekonomik ve yönetim bakımında önemli dönüşüm sağlayacak süreç ve yöntemler bakımından bilgi sahibi olmak.