v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili temel ve kavramsal bilgiye sahip olur 
2Yönetim, Kent - Çevre, Siyaset ve Hukuk bilimlerinin temel kavramlarına hâkim, bu alandaki bilgileri kamuda karar alma mekanizmalarında evrensel değerlerle bütünleşik değerlendirebilme ve uygulama yetkinliği kazanır 
3Kamu yönetimiyle bağlantılı hukuk disiplinlerinin temel bilgilerine sahip olarak, güncel hukuki problemleri algılayıp yorumlayarak evrensel hukuk ilkeleriyle bağlantılı çözümler getirir 
4Teorik bilgiyi pratiğe aktarabilme, uygulamaları analiz edebilme ve paylaşabilme becerisi kazanır 
5Bir bilim dili olarak Türkçeyi etkin kullanma yeteneği kazanır 
6Yönetimde demokratik değerleri özümsemiş, insan haklarına saygılı, geçmişi ve günümüzü sorgulayarak, etik ilkeler çerçevesinde hızlı karar verme, uygulama bilgi ve becerisi kazanır 
7Bilgi toplumu gereği, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri yerel, bölgesel ve ülke ölçeğinde takip ederek, akademik bilgi birikimini zenginleştirip, analiz ve muhakeme eder, problem çözer 
8Kamu yararını gözetir, kurumsal-toplumsal sorumluluğa sahip olur 
9Toplumsal dinamikleri etkileyen siyasi yapılanmaları ulusal ve uluslar arası düzeyde sorgular 
10Kamu hizmetlerinde sürekliliği sağlayabilecek, kriz yönetimini kullanabilecek bilgi ve beceriyi sağlar 
11Kent ve çevre alanındaki kuramları, alan ölçeğinde uygulamalı çalışır, analiz eder 
12Disiplinlerarası ve disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır 
13Kamu Yönetimi Disiplini içindeki tüm alanlarda, karşılaştırmalı akademik bilgi birikimi, analiz yapma, stratejik düşünme bilgi ve becerisine sahip, çözümler getiren mezunlar verir 
14Devlet (Kamu) tüzel kişileri, belediyeler, il özel idareleri ve benzeri kuruluşlar ile özel sektör kuruluşlarının yapılarının, işleyiş biçimlerinin öğrenilmesini sağlar 
15Bu örgütlerde araştırmacı, planlamacı, mikro ve makro düzeylerdeki işletmelerde ve ülke düzeyinde çözümler bulucu olarak çalışmak için gerekli donanıma sahip mezunlar verir