v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1İşletme kavramı, amaçları ve işlevlerini esas alan temel program dersleri, sayısal düşünme becerisini geliştiren, mantıksal çözümlemeler yapabilmeyi sağlayan ve programla ilgili çeşitli alanlarda uygulamaya yönelik dersler ile programın ana noktalarını kavrar. BİLGİ,BECERİ
2Muhasebe süreci, muhasebenin temel kavramları, muhasebede uyulması gereken kurallar, muhasebe kayıtları tutulmasının öğrenilmesi ile bir işletmenin muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olur. YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
3Edinilen muhasebe bilgilerinin yanında, finans fonksiyonunun planlanması ve denetimiyle birlikte istatistiksel yöntemlerin de öğrenilmesiyle işletmeleri ilgilendiren mali, örgütsel ve sosyal konularda analizler yapabilmesi mümkün olur. BİLGİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
4Pazarlama anlayışını kavrayarak değişen dünyada pazarlamanın rolü, işletmelerin en önemli kaynaklarından biri olan insan kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın ve değerlendirmenin yöntemleri ve işletmeleri ulusal-uluslararası alanda etkileyen ekonomik faktörler hakkında bilgi edinir. BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
5Küreselleşme süreciyle birlikte sürekli değişen iş dünyası ve örgütler ile ilgili gelişmeler üzerinde bilimsel yöntemler kullanarak çok yönlü ve neden-sonuç ilişkisine dayalı değerlendirmeler yapar. BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
6İşletmeleri etkileyebilecek bireysel, örgütsel, ulusal, uluslararası ve küresel unsurlar hakkında bilgi edinir ve bu unsurları sürekli olarak takip ederBİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
7Örgütsel özellikleri, bireysel farklılıkları ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak ve işletmenin temel işlevleri ile ilgili bilgilerini kullanarak içinde bulunduğu işletmenin analizini yapabilir. BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ
8Bir işletmenin muhasebe kayıt sisteminde yapılması olası yolsuzlukları tespit edebilir. BİLGİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
9Bilgi teknolojilerini hem iş planlama sürecinde hem de genel öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.BİLGİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
10Örgüt içerisinde bireyler arası iletişimi sağlar, örgüt içi çatışmaları çözüme kavuşturur ve kriz dönemlerinin aşılması için dahil olduğu örgüte uygun finansal ve ekonomik analizler yapar. BİLGİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
11Örgüt üyelerinin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenler.BİLGİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
12Karar alma sürecinde eleştirel ve yaratıcı düşünme ile problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.BİLGİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
13Farklı ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak işletme çalışanlarının gelişimini izler.BİLGİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
14İşletmenin tüm iş süreçlerinde estetik ve esnek bakış açısını kullanır. BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
15İşletmeyle ilgili konularda düşünce ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
16Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını tanımlayan mevzuata, insan hakları, bilimsel, kültürel ve çevresel değerler ile iş eğitine uygun davranır.BİLGİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
17Çalışma ortamının dışında dış çevreyi de geliştiren, sosyal sorumluluk sahibi proje ve etkinlikler gerçekleştirir. BİLGİ,BECERİ
18İşletme faaliyetlerinde ortaya çıkan kaos ve kriz ortamlarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alır.BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ
19İş süreçlerinin daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi için örgüt koşullarına uygun stratejiler oluşturur. BİLGİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
20Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirirBİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK