v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türleri hakkında yeterli akademik bilgiye sahiptir ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar.BİLGİ
2Türkçe Öğretimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanarak; Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı hakkında yeterli akademik bilgiye sahiptir.BİLGİ
3Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini; Türkçe eğitimi alanında okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.BİLGİ
4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.BECERİ
5Öğrencilerin anadil gelişimi ve anadilini öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin giderilmesi doğrultusunda Türkçe öğretimi ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirerek öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
6Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışarak mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilir.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
7Türkçe eğitimindeki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
8Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
9Türkçe Öğretimi ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verilerin yorumlanıp değerlendirilmesi ve bunların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
10Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK