v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Kuramsal, Olgusal - Öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilerin ne olduğunu açıklar; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. - Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları tanımlar.BİLGİ
2Bilişsel, Uygulamalı - Fen bilimleri ve sosyal bilimler ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler, değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanımlar, analiz eder, tartışır.BECERİ
3Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri bilir ve bunları sınıf ortamında etkili kullanır.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ
4- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. - Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmeyi yönlendirir.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
5- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve rapor eder. - Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip bu bilgileri yeterli düzeyde kullanır ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanır. (European Language Portfolio Global Scale, Level B1).YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
6 Kalite konularını tanımlar. - Alanı ile ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini etik kurallarını dikkate alarak yazılı ve sözlü olarak aktarır. - Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik, çevre konularında ve alanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilince sahiptir. YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK