v
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 
2Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 
3Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. 
4Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 
5Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 
6Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. 
7Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 
8Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 
9Eğitim teknolojileri alanındaki gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek 
10Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapmak (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatmak) 
11Eğitim teknolojileri ve bilişim eğitimi ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 
12Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 
13Öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da özel sektörde çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.