v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Eğitim teknolojileri, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. 
2Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir. 
3Eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder. 
4Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. 
5Eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. 
6Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. 
7Eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). 
8Bilgisayar ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). 
9Öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da özel sektörde çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 
10Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir. 
11Öğrencilerinin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir, öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Değerlendirme sonuçlarını daha iyi bir öğretimin verilmesi için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır.